این پرسشنامه­ جهت ارزیابی میزان  پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه­های مختلف مشتریان بانک می­باشد.با توجه به اینکه از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است لذا روایی پرسشنامه این تحقیق از طریق صوری و محتوایی توسط اساتید  و صاحب نظران عرصه­ علوم مدیریتی و رفتار سازمانی مورد تأیید قرار گرفته است و آلفاي كرونباخ در تأیید پايايي آن 0.921 می باشد.

تومان2,000