پاور پوینت، دفاع ازپایان نامه تحت عنوان" ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروههای مختلف مشتریان سیستم بانکی " مطالعه موردی (بانک سینا شهر اصفهان)با هدف شناسائی عوامل موثر برقصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی وبا استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس .با توجه به اینکه بخشی از پایان نامه و مقالات علمی ارائه تحقیقات پیشین و مقایسه نتایج آنها می باشد .مطلب فوق با این هدف وجهت بهره برداری از آن در پایان نامه های دانشگاهی با موضوعات مرتبط با ذکر منبع آن بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی ،نمونه ای متشکل از مشتریان بانک سینا را به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار داده و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته خواهد شد.

تومان4,000