این پرسشنامه­ جهت ارزیابی میزان  پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه­های مختلف مشتریان بانک می­باشد.با توجه به اینکه از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است لذا روایی پرسشنامه این تحقیق از طریق صوری و محتوایی توسط اساتید  و صاحب نظران عرصه­ علوم مدیریتی و رفتار سازمانی مورد تأیید قرار گرفته است و آلفاي كرونباخ در تأیید پايايي آن 0.921 می باشد.

تومان2,000

پاور پوینت، دفاع ازپایان نامه تحت عنوان" ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروههای مختلف مشتریان سیستم بانکی " مطالعه موردی (بانک سینا شهر اصفهان)با هدف شناسائی عوامل موثر برقصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی وبا استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس .با توجه به اینکه بخشی از پایان نامه و مقالات علمی ارائه تحقیقات پیشین و مقایسه نتایج آنها می باشد .مطلب فوق با این هدف وجهت بهره برداری از آن در پایان نامه های دانشگاهی با موضوعات مرتبط با ذکر منبع آن بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی ،نمونه ای متشکل از مشتریان بانک سینا را به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار داده و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته خواهد شد.

تومان4,000